HỘI ĐỒNG GIÁM KHẢO

1. NSNA Hoàng Thạch Vân, EVAPA/G, UVBCH - Chủ tịch HĐGK
2. NSNA Lê Nguyễn, EVAPA/G, UV Ban Chấp hành - Thành viên
3. NSNA Đặng Quang Vinh, EVAPA/G - Thành viên
4. NSNA Đoàn Thi Thơ, E.VAPA - Thành viên
5. NSNA Huỳnh Phạm Anh Dũng, AVAPA - Thành viên

Hỗ trợ giải đáp thông tin và gửi ảnh

Giải đáp thông tin:
Hỗ trợ gửi ảnh: Mai Vinh : 0263.3700292

THỂ LỆ

Thể lệ

KHÓA SỔ NHẬN ẢNH

Đã có 134 tác giả, 8 tỉnh/thành và 612 tác phẩm

HỘI ĐỒNG GIÁM KHẢO

1. NSNA Hoàng Thạch Vân, EVAPA/G, UVBCH - Chủ tịch HĐGK
2. NSNA Lê Nguyễn, EVAPA/G, UV Ban Chấp hành - Thành viên
3. NSNA Đặng Quang Vinh, EVAPA/G - Thành viên
4. NSNA Đoàn Thi Thơ, E.VAPA - Thành viên
5. NSNA Huỳnh Phạm Anh Dũng, AVAPA - Thành viên

Hỗ trợ giải đáp thông tin và gửi ảnh

Giải đáp thông tin:
Hỗ trợ gửi ảnh: Mai Vinh : 0263.3700292

THỂ LỆ

Thể lệ