HỘI ĐỒNG GIÁM KHẢO

1. NSNA Võ Văn Bằng, E.VAPA/G UV BCH Hội - Chủ tịch Hội Đồng Giám Khảo
2. NSNA Nguyễn Mạnh Sinh E.VAPA - Thành viên
3. NSNA Đặng Quang Vinh, E.VAPA/G - Thành viên
4. NSNA Nguyễn Thành Luy, E.VAPA - Thành viên
5. NSNA Huỳnh Trí Dũng, A.VAPA - Thành viên