THỜI GIAN NHẬN TÁC PHẨM ĐẾN NGÀY

31/07/2020 23:59:00

THỐNG KÊ

Tác phẩm đã gửi: 1696 ảnh

Đã đăng ký tham gia: 244 tác giả

Địa phương: 8 tỉnh/thành

» Hội đồng giám khảo

1. NSNA Trần Phong, E.VAPA/G, UV BCH - Chủ tịch HĐGK
2. NSNA Võ Duy Bằng, E.VAPA/G - Thành viên
3.
NSNA Nguyễn Thái Phiên, E.VAPA/G - Thành viên
4. NSNA Thân Nguyên, E.VAPA/G - Thành viên
5. NSNA Lê Hữu Dũng, E.VAPA - Thành viên