THÔNG BÁO THAY ĐỔI ĐỊA ĐIỂM VÀ THỜI GIAN CHẤM ẢNH CÔNG KHAI