HỘI ĐỒNG GIÁM KHẢO

41. NSNA Đồng Đức Thành, EVAPA, PCT HĐNT - CT Hội đồng giám khảo
2. NSNA Trương Hoàng Thêm, EVAPA/G - Thành viên
3. NSNA Thân Nguyên, EVAPA - Thành viên
4. NSNA Đào Thành Tâm (Đào Thọ), EVAPA - Thành Viên 
5. NSNA Hoàng Trung Thủy, AVAPA - Thành viên

KHÓA SỔ NHẬN ẢNH

Đã có 239 tác giả, 8 tỉnh/thành và 1697 tác phẩm