HỘI ĐỒNG GIÁM KHẢO

1. NSNA Hoàng Thạch Vân, EVAPA/G, UVBCH  - Chủ tịch HĐGK

2. NSNA Lê Nguyễn, EVAPA/G, UV Ban Chấp hành  - Thành viên

3. NSNA Đặng Quang Vinh, EVAPA/G  - Thành viên

4. NSNA Nguyễn Vinh Hiển, E.VAPA/G - Thành viên

5. NSNA Huỳnh Phạm Anh Dũng, AVAPA  - Thành viên

KHÓA SỔ NHẬN ẢNH

Đã có 236 tác giả, 8 tỉnh/thành và 1591 tác phẩm